สาวอีสานแห่เสริมดั้ง บอกช่วยทำให้มั่นใจสาวอีสานแห่เสริมดั้งสำรวจพบนศ.เพียบบอกช่วยทำให้มั่นใจ (ไทยโพสต์)

          อีสานโพลล์เผยผลสำรวจทั้งนักศึกษาและผู้ทำงานแล้ว  ฮิตเสริมจมูกโด่ง  อ้างสร้างความมั่นใจ  รองลงไปเป็นเพราะเกิดอุบัติเหตุ  เพื่อหน้าที่การงาน  และทำตามแฟชั่น

          ผศ.ดร.ก่อพงษ์  พลโยราช  นักวิชาการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน  คณะการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดเผยว่า  จากการสำรวจของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน  (ECBER)  เมื่อเร็วๆ  นี้  ในหัวข้อ  "ทัศนคติและพฤติกรรมการทำศัลยกรรมของชาวอีสาน"   ใช้การสุ่มแบบเจาะจง  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในทั้ง  19  จังหวัดของภาคอีสาน  จำนวน  446  คน  แบ่งเป็นเพศชาย  17  เปอร์เซ็นต์  หญิง  83  เปอร์เซ็นต์  อายุมากที่สุด  20-25  ปี  คิดเป็น  37.2  เปอร์เซ็นต์  รองมาคือ  ต่ำกว่า  20  ปี  คิดเป็น  34.3  เปอร์เซ็นต์  และ  26-30  ปี  คิดเป็น  10.8  เปอร์เซ็นต์  ระดับการศึกษามากที่สุดคือ   ปริญญาตรี   คิดเป็น   38.3  เปอร์เซ็นต์  รองมาคือ มัธยมปลาย  28.3  เปอร์เซ็นต์  และมัธยมต้น  14.6  เปอร์เซ็นต์ 

          จากการสำรวจในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน  2552  พบว่า  ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่เคยทำ   แต่สนใจจะทำ  รวม  75.3  เปอร์เซ็นต์  รองลงมาเคยทำศัลยกรรมมาก่อน   คิดเป็น  21.1  เปอร์เซ็นต์  และผู้ที่ไม่เคยทำศัลยกรรมและไม่มีความสนใจจะทำ  3.6  เปอร์เซ็นต์

          ผลสำรวจ  ผู้ที่เลือกทำจมูกมากที่สุด  เพราะอยากเสริมสร้างความมั่นใจ  สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เคยทำศัลยกรรม   พบว่า   เลือกทำจมูกมากที่สุด  55.3  เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือ   ทำหน้าอก  13.8  เปอร์เซ็นต์  ซึ่งการเสริมสร้างความมั่นใจเป็นเหตุผลแรกที่ผู้ทำศัลยกรรมให้ความสำคัญมากที่สุด   รองลงมาคือ  การศัลยกรรมเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ  ศัลยกรรมเพื่อหน้าที่การงาน  ต้องการทำตามแฟชั่น  และมีบางส่วนเลือกที่จะทำเพื่อหาคู่ครอง

          ผศ.ดร.ก่อพงษ์ กล่าวว่า  จากการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า  สถาบันที่กลุ่มตัวอย่างทำศัลยกรรมมากที่สุดคือ   โรงพยาบาลเอกชน  รองลงมาคือ  คลินิกเอกชน  และโรงพยาบาลของรัฐ  ปัจจัยแรกที่กลุ่มตัวอย่างคำนึงถึงมากที่สุดคือ  ความปลอดภัย  ลำดับต่อมาคือ  ชื่อเสียงและความชำนาญของแพทย์  ชื่อเสียงของสถาบัน  และบางส่วนได้รับคำแนะนำจากคนรอบข้าง 

          แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ทำศัลยกรรม  อันดับแรกมาจากเงินออมของผู้ทำศัลยกรรม  55.3  เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือ  เงินของผู้ปกครอง  40.4  เปอร์เซ็นต์  และลำดับสุดท้ายมาจากเงินกู้  3.2  เปอร์เซ็นต์ขอขอบคุณข้อมูลจาก


 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวอีสานแห่เสริมดั้ง บอกช่วยทำให้มั่นใจ โพสต์เมื่อ 2 กรกฎาคม 2552 เวลา 18:26:22 253 อ่าน
TOP