x close

อยากเป็นพยาบาลต้องทำยังไง แนะ 7 แนวทางต้องรู้ ก่อนเริ่มต้นเดินตามความฝัน

          อยากเป็นพยาบาลต้องเตรียมตัวอย่างไร มาดู 7 เรื่องที่ควรรู้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเริ่มต้นเดินตามความฝัน สำหรับใครที่อยากเป็นพยาบาลบอกเลยว่าไม่ควรพลาด ถ้าพร้อมแล้ว ก็ตามมาดูกันเลย


พยาบาล

          พยาบาลเป็นหนึ่งในอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน เพราะนอกจากจะเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้ว ยังได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อย และความอดทน ไม่ใช่แค่ใส่ชุดยูนิฟอร์มสวย ๆ นั่งทำงานสบาย ๆ อย่างที่ทุกคนคิด เนื่องจากหน้าที่หลักของพยาบาลคือต้องดูแลผู้ป่วยในทุก ๆ เรื่อง ตั้งแต่การทำแผล ฉีดยา คอยเฝ้าดูอาการ และอีกมากมาย ดังนั้น สำหรับใครที่อยากทำอาชีพนี้จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อวิชาชีพพยาบาล โดยหลายคนเกิดคำถามว่า อยากเป็นพยาบาลต้องทำอย่างไร และต้องเรียนสาขาอะไร วันนี้กระปุกดอทคอมจะพาไปหาคำตอบ พร้อมแนะแนวทางก่อนเริ่มต้นเดินตามความฝันสู่อาชีพพยาบาลกันค่ะ

1. คุณสมบัติพยาบาล ต้องมีอะไรบ้าง

          หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ถือด่านแรกของการเป็นพยาบาล หากไม่ตรงตามข้อใดข้อหนึ่งก็อาจทำให้ไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนในสาขาวิชาชีพนี้เลยก็ว่าได้

          1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนสายวิทย์-คณิต

          2. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี

          3. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

          4. มีสัญชาติไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้อย่างดี (ในบางมหาวิทยาลัย)

          5. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก, โรคเรื้อน, หูหนวก, ตาบอด และตาบอดสี เป็นต้น

พยา

2. สอบพยาบาลต้องทำอย่างไร ?

          สำหรับการสอบคัดเลือกหลัก ๆ มี 2 รอบ รอบแรกคือรอบรับตรง และโควต้า ซึ่งเป็นการจัดสอบของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามสาขาที่เลือกโดยไม่ต้องผ่านระบบสอบกลาง หรือที่เรียกว่าแอดมิชชั่น (Admission)

          ส่วนรอบที่สองเป็นการสอบผ่านระบบสอบกลางหรือแอดมิชชั่น (Admission) ใช้เกณฑ์คะแนนอย่าง เกรด O-NET และ GAT/PAT มาเป็นตัวคัดเลือก

3. รายชื่อสถาบันที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย


          สถาบันที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 สถาบัน ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล, วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น, วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้

1. สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล

          - คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


          - คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          - ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พยาบาล

          - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

          - คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

          - วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

2. วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น

          - วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

          - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

          - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ


พยาบาล

3. วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

พยาบาล

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
         
          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี


          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

          - วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

          - วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

          - วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

          - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

4. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

          - คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์

พยาบาล

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

          - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย

          - คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา


          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรนานาชาติ)

          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

4. พยาบาลมีกี่สาขา

          - สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

          - สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

          - สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์

          - สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

          - สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

          - สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

พยาบาล

5. พยาบาล เรียนกี่ปี ?

          หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี โดยจะเริ่มฝึกงานขึ้นวอร์ดเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงตั้งแต่ปี 2 ไปจนถึงปี 4

6. พยาบาลวิชาชีพมีกี่ระดับ และได้เงินเดือนเท่าไร ?


1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

          เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการ ครอบครัว และชุมชน มีอัตราเงินเดือน 15,000-22,200 บาท

2. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

          ปฎิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ทำหน้าที่ดูแล แนะนำ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของผู้ร่วมงาน และถ่ายถอดความรู้ทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังมีสิทธิ์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองด้วย มีอัตราเงินเดือน 25,000-36,000 บาท

3. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

          ปฎิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่คล้ายกับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แต่แตกต่างกันตรงที่ความยาก และซับซ้อนของงานที่รับผิดชอบ ทั้งยังมีหน้าที่ถ่ายถอดความรู้ทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่อยงาน มีอัตราเงินเดือน 36,000-50,000 บาท

4. พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล มีหน้าที่พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ ทางการพยาบาล โดยเนื้องานและหน้าที่ความรับผิดชอบมีความยาก และซับซ้อนมาก อีกทั้งยังต้องรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีอัตราเงินเดือน 44,800-59,000 บาท

5. พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ

          ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ให้คำปรึกษาส่วนราชการระดับกระทรวง ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานด้านพยาบาลวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเรื่องสุขภาพ และพัฒนาระบบบริการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น มีอัตราเงินเดือน 54,000-66,500 บาท

พยาบาล

7. พยาบาล ทำหน้าที่อะไรบ้าง ?

          - ดูแลผู้ป่วย และผู้ได้รับบาดเจ็บต่าง ๆ ตั้งแต่การตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคเบื้องต้น ไปจนถึงการฉีดยาและทำแผล

          - เฝ้าสังเกต บันทึก และสรุปการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อรายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติของคนไข้ในแต่ละเคส

          - ประสานงานกับทุกแผนกที่อยู่ในโรงพยาบาล ตั้งแต่ ห้องผ่าตัด ห้องยา ห้องฉุกเฉินไปจนถึงแม่บ้าน

          - ดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง

          - ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัยและการพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องแก่บุคคลทั่วไป

          - ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ

          เมื่อรู้แบบนี้แล้วใครที่กำลังมีความฝันอยากเป็นพยาบาลอยู่คงจะเริ่มมีแนวทางกันบ้างแล้วใช่ไหมละคะ คราวนี้ก็เหลือแค่ตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อทำตามความฝันให้สำเร็จ รับรองเลยว่าผลที่ได้คุ้มค่ากับความพยายามแน่นอน !

ขอบคุณข้อมูลจาก : nu.cpru.ac.th, crc.ac.th,  th.jobsdb.com, nurse.cmu.ac.th


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อยากเป็นพยาบาลต้องทำยังไง แนะ 7 แนวทางต้องรู้ ก่อนเริ่มต้นเดินตามความฝัน โพสต์เมื่อ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 17:16:28 66,983 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP